Sociala företag

SOCIALA FÖRETAG

Vad är ett socialt företag?

Det finns flera olika typer av sociala företag. Kooperativet KNUT tillhör den typ av sociala företag som ibland kallas för arbetsintegrerande sociala företag. De syftar alltså till att (åter)integrera människor i arbete. Sociala företag arbetar för att ge deltagare personlig utveckling och kompetens som krävs för att få en anställning i företaget eller på den reguljära arbetsmarknaden. KNUT's målgrupp är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden: långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättning samt ungdomar och invandrare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I ett socialt företag anpassas arbetsmiljön, uppgifterna och tempot efter medarbetarnas personliga behov. Arbetet anpassas så att var och en får arbeta 100 % av sin egen arbetsförmåga.

 

Definition

Ett socialt företag är ett företag som:

- integrerar människor i samhälle och arbetsliv

- skapar delaktighet för medarbetarna

- återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter

- är fristående från offentlig sektor

- binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster

- driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum

 

Är det någon skillnad mellan KNUT och andra företag?

Svaret är både ja och nej. Nej, därför att vi driver vårt företag på lika villkor som alla andra. Vi existerar på samma marknad och vi måste vara vinstdrivande för att överleva. Vi betalar arbetsgivaravgifter, avtalsenlig lön och försäkringar precis som andra företag. Vi tar också del av de anställningsstöd som alla arbetsgivare kan ta del av via arbetsförmedlingen. Vi är helt fristående från kommun och offentlig sektor. Svaret är samtidgt ja, därför att att vårt sociala syfte är överordnat vinstsyftet. KNUT's primära mål är att skapa arbetstillfällen för människor som av olika anledningar utesluts från arbetsmarknaden. Vinstsyftet kommer först i andra hand. All vinst återinvesteras i Kooperativet KNUT så att vi kan utveckla verksamheten och anställa fler människor!

 

Vad är ett kooperativ?

Ett kooperativ ägs av dess medlemmar. Alla som är anställda i KNUT har möjlighet att bli medlemmar i den ekonomiska föreningen Kooperativet KNUT. I ett kooperativ samverkar människor för att tillgodose gemensamma behov genom att driva ett företag. KNUT's medlemmar samverkar för att tillgodose behovet av ett arbete. Kooperativet drivs enligt demokratiska värderingar. KNUT har en styrelse där alla större beslut fattas.

 

Praktik- och arbetsträningsplatser

KNUT samarbetar med Arbetsförmedlingen och Boxholms kommun för att ta emot praktikanter. Om du är intresserad av att praktisera i KNUT föreslår vi att du tar kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du kan också gå via din socialsekreterare eller praktiksamordnare i kommunen eller kontakta KNUT direkt för mer information.

 

KNUT - ETT SOCIALT ARBETSKOOPERATIV

När du anlitar KNUT bidrar du till att fler människor välkomnas på arbetsmarknaden! Kooperativet KNUT är ett socialt arbetskooperativ. Vi anställer personer som riskerar långvarig arbetslöshet. KNUT har ett socialt syfte så att fler personer ska få chansen att komma in på arbetsmarknaden och utveckla sina kunskaper. Vi som arbetar på KNUT, arbetar 100% av vår arbetsförmåga. Tillsammans ser vi till att våra kunder blir nöjda.

 

SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG

Vi på KNUT tar tacksamt emot synpunkter på våra tjänster. Saknar du något i Boxholm, dela med dig! Kanske kan KNUT tillgodose behovet.